o CUS

Centrum Usług Społecznych w Adamówce zostało utworzone z dniem 1 lipca 2021 r. na mocy „Uchwały nr III/18/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce” w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5, art. 10 pkt 1 i art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1869 z późn. zm.) poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce w Centrum.

  1. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Adamówce jest budynek Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97, 37-534 Adamówka.
  2. Terenem działania Centrum Usług Społecznych w Adamówce jest Gmina Adamówka.
  3. Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce staje się mieniem Centrum Usług Społecznych w Adamówce.
  4. Należności i zobowiązania przekształconego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce przejmuje Centrum Usług Społecznych w Adamówce.
  5. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce stają się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Adamówce.
  6. Rodzaj i zakres zadań, w tym usług społecznych przekazanych do realizacji Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz jego szczegółową organizację określa statut Centrum Usług Społecznych w Adamówce.

Załączniki:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce był jednostką organizacyjną Gminy Adamówka. Dnia 1 lipca 2021 r. jednostka została przekształcona w Centrum Usług Społecznych.

Wówczas siedzibą ośrodka była wieś Adamówka, obecnie jest nią budynek Urzędu Gminy w Adamówce (Adamówka 97, 37-534 Adamówka).

Zarządzenie Naczelnika Gminy Adamówka wskazywało, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce kieruje całokształtem spraw w zakresie rozpoznawania, planowania i zabezpieczenia potrzeb w zakresie zakładowej i środowiskowej pomocy społecznej na terenie gminy.

Dzisiaj Naszym celem jest nade wszystko umożliwienie osobom i rodzinom z terenu Gminy Adamówka przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie tych osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielniania się oraz integracji ze środowiskiem wraz z  zapobieganiem powstawania trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.

  1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce
  2. Regulamin Organizacyjny GOPS
  3. Schemat organizacyjny GOPS
Skip to content