Kluby seniora

Celem działalności klubów seniora jest wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, integracja społeczna i międzypokoleniowa, pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich oraz zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, oraz edukacyjnego. Usługi społeczne w ramach działalność KS: poradnictwo specjalistyczne oraz edukacyjne, warsztaty tematyczne w zakresie rozwoju zainteresowań, aktywizacja społeczno-zawodowa, integracja społeczna i międzypokoleniowa.

Zajęcia prowadzone w ramach:

  • Klubu Seniora w Adamówce odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny dziennie: wtorek, czwartek w godz. 13:00 – 17:00.
  • Klubu Seniora w Cieplicach odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny dziennie: poniedziałek, wtorek w godz. 12:00 – 16:00.

Kwalifikowanie do usług:

  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  • osoby zamieszkujące teren gminy Adamówka;
  • wiek poprodukcyjny – dla kobiet – pow.60 r.ż., dla mężczyzn – pow. 65 r.ż.

CENA: 2 580,00 zł.

Warunki odpłatności/limity:  60,00 zł za miesiąc / dwa kluby seniora / 30 miejsc.


Do pobrania:

Skip to content