Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Usługa asystencji osobistej obejmuje:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania: pchanie wózka osoby niepełnosprawnej; pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Kwalifikowanie do usług:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia, zam. teren gminy Adamówka, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

CENA: do 50 zł brutto wraz z kosztami pracy zatrudniającego za 1 godz. usługi.

Warunki odpłatności/limity:  USŁUGA BEZPŁATNA  – finansowana z  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024/

840 godzin rocznie dla osób  z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną,

720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

360 godzin rocznie dla:

 1. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Maksymalny koszt realizacji zadania – 1 059 200,00 zł.


Do pobrania:

Skip to content