Usługi społeczne oferowane w programie usług społecznych w Gminie Adamówka w 2023 roku

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Adamówka w zakresie usług społecznych, Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach realizowanego projektu będzie świadczyło dla ww. społeczności usługi w ramach 2 pakietów usług:

  • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych +,
  • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodzin z dziećmi +

Wskazać należy także, iż pakiety usług odpowiadają w pełni na oczekiwania społeczności lokalnych poszczególnych sołectw Gminy Adamówka.

Pakiety usług społecznych są działaniami z zakresu:

  • Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
  • Wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności,
  • Reintegracji społeczno‐zawodowej,
  • Usług zdrowotnych, opiekuńczych,
  • Wsparcia opiekunów faktycznych.

W ramach projektu finansowane mogą  być usługi wchodzące w zakres interwencji EFS.

Pakiety usług będą uzupełniane działaniami wspierającymi w zakresie organizowania i pobudzania aktywności społeczności lokalnej realizowanymi przez Organizatora Społeczności Lokalnej.

Poniżej w dwóch zestawieniach zaprezentowano pakiety usług:

  1. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych + (pdf)
  2. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodzin z dziećmi + (pdf)

 

Załączniki:

Skip to content