Pakiet usług społecznych oferowanych w programie usług społecznych w Gminie Adamówka

W wyniku przeprowadzonej w II kwartale 2021 r. diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Adamówka w zakresie usług społecznych, Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach realizowanego projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” będzie świadczyło dla ww. społeczności usługi w ramach 2 pakietów usług:

  • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych +,
  • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodzin z dziećmi + .

Wskazać należy także, iż pakiety usług odpowiadają w pełni na oczekiwania społeczności lokalnych poszczególnych sołectw Gminy Adamówka.

Pakiety usług społecznych są działaniami z zakresu:

  • Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
  • Wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności,
  • Opieki nad dziećmi do lat 3,
  • Reintegracji społeczno‐zawodowej,
  • Usług zdrowotnych, opiekuńczych,
  • Wsparcia opiekunów faktycznych.

Program Usług Społecznych w Gminie Adamówka nie zakłada ponoszenia odpłatności za realizowane usługi w okresie jego obowiązywania tj. od 01.07.2021r. do 31.07.2023r. Usługi świadczone w tym okresie będą bezpłatne.

Realizowane usługi finansowane będą w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pakiety usług będą uzupełniane działaniami wspierającymi w zakresie organizowania i pobudzania aktywności społeczności lokalnej realizowanymi przez Organizatora Społeczności Lokalnej.

Regulamin korzystania z usług społecznych oferowanych w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka realizowanych w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” wraz z załącznikami w dokumentach do pobrania: Dokumenty do pobrania

Poniżej w dwóch zestawieniach zaprezentowano 2 pakiet usług:

  1. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych + (pdf)
  2. Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodzin z dziećmi + (pdf)
Skip to content