Usługa opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny

Usługa ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Centrum Usług Społecznych w Adamówce usługę realizować będzie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Kwalifikowanie do usług:

 • opiekunowie osób zam. teren gminy Adamówka,  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

CENA: do 50,00 zł brutto za godzinę realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Warunki odpłatności/limity: USŁUGA BEZPŁATNA – finansowana z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r. / 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego / maksymalny koszt realizacji zadania  – 133 870,00 zł.


Do pobrania:

Skip to content