Usługa opieki wytchnieniowej – pobyt całodobowy

Usługa ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Centrum Usług Społecznych w Adamówce usługę realizować będzie w miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – proponujemy:  CENTRUM REHABILITACJI I OPIEKI MEDYCZNEJ – DONUM CORDE.

Kwalifikowanie do usług:

  • opiekunowie osób zam. teren gminy Adamówka,  sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

CENA:

  • 600 zł brutto za dobę realizacji usług opieki wytchnieniowej, z zastrzeżeniem lit. b,
  • 800 zł brutto za dobę realizacji usług opieki wytchnieniowej dla osoby z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Warunki odpłatności/limity:: USŁUGA BEZPŁATNA –  finansowana z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r. / 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego / maksymalny koszt realizacji zadania  – 133 870,00 zł.


Do pobrania:

Skip to content