Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§1.

1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457);
2) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy;
3) kolegiach – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy;
4) ośrodkach – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy;
5) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów szkół, słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka;
6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, a także dyrektora kolegium i ośrodka, do którego uczęszcza uczeń;
7) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego – należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1508);
8) dochodzie rodziny – należy przez to rozumieć sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
9) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
10) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
11) rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę posiadającą co najmniej troje niepełnoletnich dzieci;
12) rodzinie niepełnej – należy przez to rozumieć rodzinę, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe;
13) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełna rodzina, wielodzietność;
14) zdarzeniu losowym – należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski żywiołowej.
3. Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Adamówka.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności

§2.

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Adamówka, spełniającemu kryteria, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.
2. Wysokość stypendium szkolnego przyznawana jest na rok szkolny i uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie ucznia.
3. W zależności od sytuacji materialnej rodziny z której pochodzi uczeń, ustala się następujące miesięczne wysokości stypendium szkolnego:

Dochód na osobę w rodzinie
(w %*)
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
(w %**)
od 0% do 30% 80% – 200%
powyżej 30% – 75% 80% – 150%
powyżej 75% – 100% 80% – 100%

* Stanowi % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
** Stanowi % kwoty zasiłku rodzinnego.

4. W przypadku równych dochodów, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium szkolnego ma uczeń, pochodzący z rodziny o największej liczbie dzieci uprawnionych do ubiegania się o stypendium.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§3.

1. Przyjmuje się następujące formy, w jakich udzielane jest stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, wycieczkach szkolnych;
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń;
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, np. pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej;
4) stypendium szkolne może być także w formie świadczenia pieniężnego, wyłącznie w sytuacji, jeżeli organ prowadzący uzna, że przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 nie jest możliwe lub celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§4.

1. Stypendium szkolne przyznaje się:
1) na wniosek złożony przez:
a) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
b) pełnoletniego ucznia;
c) dyrektora;
2) z urzędu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Jeżeli organ przyznający świadczenie uzna złożenie wniosku po terminie za zasadne, stypendium szkolne może zostać przyznane nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

§5.

1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do przyznania Wójt Gminy Adamówka w drodze decyzji administracyjnej.
2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego, formę, okres pobierania, termin wypłaty, a także sposób i termin rozliczenia.

§6.

1. Podstawą realizacji stypendium przyznanego w formach, o których mowa w § 3 Rozdziału 3 Regulaminu jest przedłożenie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesionych kosztów na cele edukacyjne.
2. Data wystawienia faktur przedkładanych do rozliczenia powinna dotyczyć roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium szkolne oraz miesięcy lipiec i sierpień poprzedzających dany rok szkolny.
3. Terminy realizacji stypendium szkolnego są zależne od terminu otrzymania środków na ten cel z budżetu państwa, nie później jednak niż:
1) do 31 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia;
2) do 30 czerwca danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.
4. Kwestie utraty prawa do otrzymywania stypendium szkolnego reguluje art. 90o ustawy.

§7.

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§8.

1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Adamówka o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§9.

1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych do składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
5. Zasiłek szkolny przyznaje lub odmawia prawa do przyznania Wójt Gminy Adamówka w drodze decyzji administracyjnej.
6. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku, jego formy i termin wypłaty.

§10.

1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
2. O wysokości i formie zasiłku szkolnego decyduje Wójt Gminy Adamówka na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.

§11.

1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji.
2. Zasiłek szkolny realizowany poprzez refundację poniesionych kosztów następuje po przedłożeniu oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.
3. Zapisy Rozdziału 4. § 6 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. Refundacji, o której mowa w § 6 ust. 1. dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§12.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457).

Załączniki:

Skip to content