Statut GOPS

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ADAMÓWCE.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530);
 7. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
 9. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220);
 10. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm);
 11. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
 12. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.);
 13. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);
 14. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878);
 15. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.);
 16. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137);
 17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
 18. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 19. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.);
 20. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);
 21. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm);
 22. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z poźn. zm.);
 23. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134);
 24. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z poźn. zm);
 25. zarządzenia nr 2/90 Naczelnika Gminy w Adamówce z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce;
 26. innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań;
 27. niniejszego statutu.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszego Statutu jest mowa o:

 1. GOPS – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce,
 2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Adamówka;
 3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Adamówka;
 4. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Podkarpackiego;
 5. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce.

§ 3.

 1. GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą GOPS jest budynek Urzędu Gminy w Adamówce, Adamówka 97, 37-534 Adamówka.
 3. Terenem działania GOPS jest obszar administracyjny Gminy Adamówka
 4. Nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wójt.
 5. Nadzór nad realizacją zadań zleconych sprawuje Wojewoda.
 6. GOPS używa pieczęci podłużnej o treści:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ADAMÓWCE
pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel. 16 622-90-01 wew. 12
fax 16 622-90-01

Rozdział 2
Cele i zadania GOPS

§ 4.

GOPS realizuje zadania:

 1. zlecone Gminie Adamówka – w zakresie ustalonym ustawami i innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami i decyzjami Wojewody;
 2. własne Gminy Adamówka – wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach lub uchwałach Rady Gminy Adamówka;
 3. inne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Adamówka.

§ 5.

Celem działania GOPS jest w szczególności:

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
 4. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.

§ 6.

Do zadań GOPS należy w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;
 2. praca socjalna;
 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 7. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, innych ustaw lub nowych programów rządowych wynikających z rozeznania potrzeb Gminy;
 8. realizacja zadań wynikających z treści § 4 niniejszego statutu.

Rozdział 3
Struktura, organizacja i zarządzanie

§ 7.

 1. Strukturę organizacyjną GOPS tworzy Kierownik i podlegli mu pracownicy.
 2. Działalnością GOPS kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Adamówka oraz wykonuje wobec niego inne czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Struktura organizacyjna GOPS jest typu liniowego, wszyscy pracownicy są bezpośrednio podporządkowani Kierownikowi.
 4. Strukturę organizacyjną GOPS tworzą: sekcja pomocy środowiskowej i świadczeń, sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, sekcja świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry Start” i Karty Dużej Rodziny, sekcja asysty rodzinnej oraz główny księgowy.
 5. Szczegółową organizację GOPS określa Regulamin Organizacyjny GOPS.
 6. Zadania pracowników na poszczególnych stanowiskach wynikają z zakresu ich czynności.

§ 8.

 1. Kierownik zarządza i reprezentuje GOPS na zewnątrz.
 2. Kierownik składa oświadczenia woli w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwa.
 3. Kierownik składa Radzie Gminy Adamówka coroczne sprawozdanie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9.

 1. GOPS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje Kierownik.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika wykonuje Wójt.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników oraz zasady ich wynagradzania określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisy prawa pracy oraz regulamin wynagradzania pracowników GOPS ustalony przez Kierownika.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 10.

 1. GOPS finansowany jest z dotacji celowych budżetu państwa, środków własnych gminy oraz innych dopuszczalnych prawem źródeł.
 2. GOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, określonych w ustawie o finansach publicznych.
 3. GOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 4. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie Gminy.
 5. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 4 określany jest na każdy rok budżetowy.
 6. GOPS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.
 7. GOPS prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie sporządza sprawozdawczość finansową.
 8. Kierownik w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych GOPS, zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym GOPS.
 9. Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika wymaga kontrasygnaty głównego księgowego GOPS.

§ 11.

 1. Mienie GOPS stanowią środki trwałe znajdujące się na jego wyposażeniu i przedmioty nietrwałe zakupione dla prowadzenia jego działalności.

§ 12.

Kierownik zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Statut GOPS uchwalany jest przez Radę Gminy Adamówka.
 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Skip to content