Zmiana kryterium kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2020

Ważne!!! Zmiana kryterium kwalifikowalności osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram – 2020 –
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce, informuje iż od 26 listopada 2020 r. pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

Ponadto przypominamy, iż kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014 – 2020 – Podprogram 2020, w związku z  trwającym stanem epidemii COVID-19 może odbywać się w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.


Prosimy o kontakt z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownikiem socjalnym pod  nr telefonu: 16 622 09 01 wew. 12.

Udostępnij: