Informacja ws. wniosków o przyznaje pomocy w formie posiłku

INFORMACJA – Wnioski o przyznaje pomocy w formie posiłku: dla dziecka / dzieci w szkole na nowy rok szkolny 2021/2022 oraz  dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Wnioski o przyznanie pomocy w formie posiłku dla: dziecka / dzieci w szkole na nowy rok szkolny 2021/2022 oraz dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” przyjmowane są od 2 sierpnia 2021 r. w Zespole ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum Usług Społecznych w Adamówce u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika socjalnego (pok. nr 17 – pierwsze piętro UG Adamówka), w godz. od 8ºº do 14ºº.

 Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 obejmuje:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium (tj.: 1 051,50 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł – dla osoby w rodzinie), o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie wskazanej pomocy, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu CUS Adamówka udziela ponadto wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Organizowany jest także dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy.

 

Udostępnij: