Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Krasnem w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

Otwarcie PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W KRASNEM prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

28 września br. o godz. 15:00 odbyło się uroczyste otwarcie drugiej na terenie gminy Adamówka PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO. W ramach jej działalności realizowane będą usługi społeczne określone w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka w ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI + zapewniające dzieciom  i młodzieży opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W ramach działalności specjalistycznej   Placówka w zależności od indywidualnych potrzeb oferować będzie organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizujących w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. W ramach działalności Placówek prowadzone będzie także poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne, prawne i rodzinne dla rodziców uczestników. Ważnym jest, iż Program Usług Społecznych w Gminie Adamówka, a w nim działalność Placówek Wsparcia Dziennego nie zakłada ponoszenia odpłatności za realizowane usługi w okresie jego obowiązywania tj. od 01.07.2021 r. do 31.07.2023 r. Usługi świadczone w tym okresie będą bezpłatne.

W spotkaniu wzięli udział UCZESTNICY PLACÓWKI wraz z rodzicami, przedstawiciele Gminy Adamówka – Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka oraz Pan Józef Pokrywka – sołtys wsi Krasne, przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Adamówce – Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Pani Małgorzata Kida – Specjalista Pracy Socjalnej, Pani Aneta Solska – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Pani Janina Kimak – Koordynator IPUS, Pani Angelika Krawiec – Organizator Społeczności Lokalnej, Pani Danuta Czupryna- Asystent Rodziny oraz Pani Katarzyna Zarosa – Aspirant Pracy Socjalnej Centrum, przedstawiciele Stowarzyszenia „In Progres” – Pan Paweł Graboń – Prezes Zarządu, oraz Pani Aleksandra Czajkowska – Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego w Krasnem.

Udostępnij: