Kwalifikowanie do dziennego domu pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka nadal trwa!

Osoby starsze z terenu gminy Adamówka zapraszamy do kwalifikowania się do Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka” tworzonego w ramach projektu pn.: Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka”, współfinansowanego ze EFS, Działanie 8.3, RPO WP 2014-2020.

Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” zapewni 30 uczestnikom:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez wykwalifikowaną kadrę;
 2. Specjalistyczne wsparcie, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami, świadczone przez:
  1. Psychologa,
  2. Rehabilitanta,
  3. Terapeutę zajęciowego;
 3. Zajęcia aktywizacyjne w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, w tym:
  1. Wsparcie instruktora rekreacji ruchowej,
  2. Trening kompetencji społecznych,
  3. Zajęcia edukacyjne,
  4. Organizację wyjazdów aktywizacji społecznej;
 4. Ubezpieczenie, dojazd i wyżywienie: (śniadanie, obiad).

DO DZIENNEGO DOMU POMOCY „CIEPLICZANKA” ZAPRASZAMY OSOBY:

 1. Zamieszkujące obszar gminy Adamówka;
 2. Potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego;
 3. Starsze, nieaktywne zawodowo, w wieku poprodukcyjnym: kobiety – powyżej 60 roku życia, mężczyźni – powyżej 65 roku życia.

Rekrutacja prowadzona jest przez Wszystkim pracowników Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Więcej informacji pod nr telefonu: 16 622 90 01, wew. 101.

DLA OSÓB, KTÓRYCH DOCHÓD PRZEKRACZA 150% WŁAŚCIWEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO, PROJEKT PRZEWIDUJE CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚĆ ZA WSZYSTKIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU USŁUGI. ODPŁATNOŚĆ TA BĘDZIE STANOWIŁA 10% MIESIĘCZNEGO DOCHODU UCZESTNIKA PROJEKTU, NIE WIĘCEJ NIŻ 145 ZŁ.


Poniżej zdjęcia z aktualnego stanu adaptacji budynku SP pod DDP „Ciepliczanka”.

Udostępnij: