Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Centrum Usług Społecznych w Adamówce we współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej w ramach projektu pt.: Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych zapewniło wsparcie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wsparciem w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto łącznie 12 osób, u których zrealizowano 4 052 godzin usług opiekuńczych. Usługi świadczone były przez: cztery osoby zatrudnione w ramach ww. projektu na ¾ etatu oraz jednego wolontariusza.

Udostępnij: