Gminny Program Osłonowy „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 w Gminie Adamówka

Centrum Usług Społecznych w Adamówce przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Mając na uwadze powyższe przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Adamówka, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum planuje realizację Programu Osłonowego w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Do programu kwalifikowani będą Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Adamówka, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, zgłaszające się zarówno przez OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ – 22 505 11 11, jak również bezpośrednio do CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE – 16 622 90 01 wew. 103 oraz 217.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach Programu realizowało będzie dwa moduły:

MODUŁ I, KTÓREGO CELEM JEST ZAPEWNIENIE USŁUGI WSPARCIA SENIOROM W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ PRZEZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PROGRAMIE, WYNIKAJĄCYCH Z ROZEZNANYCH POTRZEB GMINY.

W realizację Modułu I zaangażowani zostaną wolontariusze, poprzez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

OPIS USŁUGI WSPARCIA:

 • Wsparcie społeczne:
  1. uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu
   z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
  1. wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  2. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  3. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 • Wsparcie psychologiczne:
  1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  2. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia centrum usług społecznych.
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:
  1. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
  2. pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
  3. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. Podkarpackiego Banku Żywności czy Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
  4. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  5. zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
  6. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
  7. pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
  8. pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

MODUŁ II, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB STARSZYCH Z TERENU GMINY ADAMÓWKA PRZEZ ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO TZW. „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”.

OPIS USŁUGI:

 • W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Adamówka zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
  1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  2. detektor upadku,
  3. czujnik zdjęcia opaski,
  4. lokalizator GPS,
  5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

PROGRAM FINANSOWANY BĘDZIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, UTWORZONEGO NA PODSTAWIE ART. 65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM  I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.

W załączeniu:

Udostępnij: