Wdrażanie działań w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gminie Adamówka

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Adamówka Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 000 000,00 PLN z czego ze środków europejskich  842 800,00 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: 01.11.2022 r. – 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

Działanie 1 – Opracowanie i wdrożenie PLANU DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ADAMÓWKA;

Działanie 2  – Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania;

Działanie 3 – Teleopieka – zapewnienie profesjonalnej opieki na odległość;

Działanie 4 – Rozwój opieki nieformalnej – poprzez wdrożenie usług sąsiedzkich polegających na wsparciu opiekuńczym osoby wymagającej pomocy, które jest świadczone przez realizatorów funkcjonujących w najbliższym otoczeniu;

Działanie 5 – Realizacja i rozwój usług asystenckich mających na celu zwiększenie samodzielności, rozwój predyspozycji do pełniejszego życia społecznego, a także umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób ze znaczną niepełnosprawnością;

Działanie 6 – Wsparcie szkoleniowe, specjalistyczne, psychologiczne dla opiekunów osób wymagających wsparcia, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne) oraz nauka pielęgnacji /rehabilitacji /dietetyk;

Działanie 7 – Zwiększenie dostępności do usług transportowych – poprzez realizację usługi od drzwi do drzwi zapewniającej specjalny i łatwo dostępny transport dla seniorów, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

Działanie 8 – Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego z koszykiem usług – 1 mieszkanie dla 2 osób.

REALIZACJA, A JEDNOCZEŚNIE ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W GMINIE ADAMÓWKA, W ŚRODOWISKU RODZINNYM / LOKALNYM PRZYCZYNIĄ SIĘ DO POZOSTANIA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA JAK NAJDŁUŻEJ W SWOIM ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA, CO BĘDZIE MIAŁO ISTOTNY WPŁYW NA PROCES DEINSTYTUCJONALIZACJI.

Udostępnij: