Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyczne w Centrum Usług Społecznych w Adamówce z udziałem przedstawicieli Departamentu Pomocy i Integracji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

8 grudnia br. w Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach projektu pt.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”– odbyło się SEMINARIUM DYDAKTYCZNE  – stanowiące jednocześnie podsumowanie projektów wspierających inkubację usług społecznych realizowanych w ramach PO WER 2014-2020 oraz programów regionalnych 2014-2020.  Seminarium zostało zorganizowane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz Fundację Flexi Mind.

Tematem wiodącym seminarium był rozwój nowoczesnego systemu polityki społecznej w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych  dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności z uwagi na starszy wiek, niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego, bezdomność, w taki sposób, aby zapewnić im bezpieczne i niezależne funkcjonowanie w swoim miejscu zamieszkania tak długo, jak tego chcą, a dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej zapewnić opiekę w warunkach rodzinnych lub zbliżonych do rodzinnych. PODCZAS SEMINARIUM PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA TAKŻE WIZJA PROCESU DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH WSKAZUJĄCA NA KONIECZNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ, KTÓRE SĄ KLUCZOWE Z UWAGI NA POWODZENIE PROCESU – WDROŻENIA SKUTECZNEGO SYSTEMU REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ UWZGLĘDNIAJĄCEGO POTRZEBY JEJ MIESZKAŃCÓW. Istotnym tematem była również koordynacja usług społecznych przez centra usług społecznych – jako priorytetowe działanie w zakresie rozwoju procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Wskazane powyżej zagadnienia zaprezentowali: przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS – Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pani Bogumiła Dertkowska – Zastępca Dyrektora Departament Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS,  przedstawiciel nauki – Pani dr hab. Beata Szluz, prof. ucz.; przedstawiciele samorządu terytorialnego – Pan Ireneusz Łucka – Burmistrz Gminy Bełżyce, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego i gminnego – Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pani Anna Ostasz – Zastępca Burmistrza Gminy Bełżyce, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bełżycach oraz Przewodnicząca Forum Centrum Usług Społecznych, Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Pani Anna Walczak – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Pani Magdalena Salwerowicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Pani Sylwia Korycka – Żymuła – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz  organizacji pozarządowych czterech regionów – Podkarpacia, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego, w tym m.in. Pan Edward Jarmusiewicz – Wójt Gminy Adamówka, Pani Dorota Rosińska – Jęczmienionka – Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, Pani  –  Katarzyna Olechowska-Sadowska – Kierownik Wydziału Integracji Społecznej EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Jacek Kierepka – Wicestarosta Powiatu Przeworskiego, Pan Łukasz Kawaliło – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, Pani Katarzyna Kowal – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, Pani Agnieszka Dudek – Fundacja Flexi Mind, Pan Piotr Mączka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, Pani Ewa Sieradzka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, Pani Magdalena Szlachta – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, Pani Małgorzata Gnida – Dyrektor Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie, Pani Anna Krzeszowska-Gwóźdź – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu, Pani Jolanta Michajluk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Pani Mariola Berus – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Pan Adrian Pośnik – Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Pani Sylwia Markowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, Pani Malwina Stępień – Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, Pani Beata Domaszewicz – Prezes Spółdzielni Socjalnej Pierrot i Róża, Pan Wojciech Jabłoński – Główny specjalista Fundacji Fundusz Współpracy, Pani Katarzyna Pawłowska –  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie, Pani Joanna Bednarz – Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowym, Pani Agnieszka Fus – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, Pan Tomasz Legieć – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tarnogród, Pani Monika Bergiel – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Pani Lidia Jóźwiak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Pani Ewa Kania – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, Pan Zdzisław Sikora – właściciel firmy EDU SERVICE Zdzisław Sikora, Pan Paweł Graboń – Prezes Stowarzyszenia „In Progres”, Pan Jan Kyć – Przewodniczący Rady Gminy Adamówka, Pan Łukasz Kominko – Sekretarz Gminy Adamówka, Pani Anna Skórska – Skarbnik Gminy Adamówka, Pani Barbara Pęcak – Kierownik USC w Adamówce, Pan Józef Połeć – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce, Pan Paweł Kosior – Prezes Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej „AS”, Pani Magdalena Pich  – Wiceprezes Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej „AS” oraz pracownicy Centrum Usług Społecznych w Adamówce – bez których pracy i zaangażowania organizacja tak dużego przedsięwzięcia jak i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Gminie Adamówka nie byłaby możliwa

Seminarium dydaktyczne zakończyło się uroczystym lunchem w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom seminarium – to dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu rozwijamy nową jakość polityki społecznej w społecznościach lokalnych – zapewniając mieszkańcom dostęp do kompleksowych, spersonalizowanych usług świadczonych w nowoczesnej formule „instytucji jednego okienka” dając im możliwość niezależnego życie, w ich miejscu zamieszkania – tak długo jak tego chcą.

Wystąpienia i materiały prelegentów:

 

Udostępnij: