Dodatek osłonowy – również na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

W związku z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła od 1 stycznia 2024 r. ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dodatek osłonowy przysługuje

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi jednorazowo

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1 500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Adamówka nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego będzie obsługiwał Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych Centrum Usług Społecznych w Adamówce –  pokój nr 16 (pierwsze piętro budynku Urzędu Gminy w Adamówce, Adamówka 97, 37-534 Adamówka)

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Pobierz:

Udostępnij: