Ważne!!! Informacja ws. kwalifikowania osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce informuje, iż kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w związku z  trwającym stanem epidemii COVID-19 może odbywać się w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W tym celu pracownik ośrodka pomocy społecznej,
a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1. do Wytycznych.

Według Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 grupą osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa będą:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
  • pozostałe grupy odbiorców: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Prosimy o kontakt z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownikiem socjalnym pod  nr telefonu: 16 622 09 01 wew. 12.

Udostępnij: