Ważne informacje w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

Szanowni Państwo, informujemy iż od 19 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. należy dokonać aktualizacji sytuacji materialno – bytowej rodzin uczniów otrzymujących pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). W związku z powyższym rodziny, którym decyzją przyznano stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 prosimy o kontakt z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownikiem socjalnym pod nr telefonu: 16 622 90 01 wew. 12. 

ROZLICZENIE otrzymanego stypendium w oparciu o FAKTURY wystawione na IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, który otrzymał stypendium lub jego rodzica, czy opiekuna prawnego – za okres: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – nastąpi w okresie:

od dnia 31.05.2021 r. do dnia 04.06.2021 r. u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika socjalnego.

Kwota otrzymanego stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie wg ZAŁĄCZONEJ TABELI.

Stypendium zostanie przelane na wskazany rachunek bankowy w terminie:
od 14 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

ZAPLANUJMY MĄDRZE WYDATKI

Mając na względzie sytuację, w której się znajdujemy – zamknięcie placówek oświatowych oraz prowadzenie nauczania zdalnego/hybrydowego – proponujemy, aby zakupy skierować na zabezpieczenie uczniom niezbędnego do realizacji nowej formy nauczania sprzętu komputerowego, oprogramowania, opłacenia rachunków za Internet.

Nie możemy jednak zapominać o wartości jaką jest książka oraz przyjemności, jaką daje czytanie.


Tabela przedstawiająca kwoty planowanego stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie

Udostępnij: