Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce od 1 kwietnia 2021 r. do 31 października 2021 r. realizuje Program MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamówka posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

GOPS w Adamówce realizowanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. planuje zrealizować samodzielnie tj. poprzez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano sfinansowanie zatrudnienia ww. pracownika w okresie: IV-X.2021 r. – 7 miesięcy. Planuje się także objecie wsparciem 7 osób niepełnosprawnych, w tym 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  GOPS w Adamówce na realizację Programu otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 810,73 zł, co stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań.

Udostępnij: