Zogniskowane Wywiady Grupowe w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

Zogniskowane Wywiady Grupowe (Focus Group Interviews – FGI) w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W dniu 21 marca br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce odbyły się zogniskowane wywiady grupowe (FGI) przeprowadzone przez moderatora – Pana dr Wojciecha Broszkiewicza współpracownika firmy BD Center Spółka z o. o. realizującej na zlecenie OPS diagnozę potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej. Przeprowadzono 3 zogniskowane wywiady grupowe w grupach celowo dobranych osób z terenu Gminy Adamówka (6-12 osób): RODZICE DZIECI DO 15 LAT, OSOBY 60+ oraz LOKALNI LIDERZY I PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI.

Problematyka badawcza FGI koncentrowała się wokół celu głównego projektu Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” jakim jest zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Adamówka, dzięki powołaniu Centrum, które w sposób skoordynowany i spersonalizowany oferować będzie usługi wspomnianego rodzaju.

Podczas spotkań, ich uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat jakości życia w swoich miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Adamówka; kwestii uwarunkowań środowiskowych, bezpieczeństwa, infrastruktury komunikacyjnej, zaplecza zdrowotnego, edukacji, kultury, działalności organizacji pozarządowych a także wsparcia i usług socjalnych. Rozważano kwestie uczestnictwa takich kategorii społecznych jak dzieci do lat 15, rodziny z dziećmi oraz osoby starsze, tj. w wieku 60 lat i więcej – w życiu społecznym swojej społeczności lokalnej, a także omówiono problemy natury społecznej zaobserwowane w Gminie Adamówka oraz jakie w związku z tym wynikają potrzeby w zakresie podejmowanych działań mających na celu przeciwdziałanie tym problemom. Uczestnicy spotkań podjęli także dyskusję w zakresie usług społecznych jakie mogą być odpowiedzią na występujące problemy i potrzeby mieszkańców gminy z uwzględnieniem wskazanych grup społecznych (dzieci w wieku 0-15 lat, rodziny z dziećmi i osoby starsze, tj. w wieku 60 lat i więcej) a także jakie działania można podjąć, aby złagodzić wskazane problemy oraz odpowiedzieć na istniejące potrzeby osób należących do tych grup. Odniesiono się ponadto do zagadnień w zakresie: jakich instytucji, organizacji lub osób działalność można wykorzystać, aby zaspokoić wyróżnione potrzeby społeczności lokalnej oraz które ze wskazanych problemów oraz potrzeb mogą zostać zniwelowane lub zaspokojone w ramach działalności Centrum Usług Społecznych.

Serdecznie dziękuję Uczestnikom Spotkań za chęć wspólnego działania w zakresie wypracowania Programów Usług Społecznych.

dr Malwina Misiąg
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce

Udostępnij: