„Przeddzień” utworzenia Centrum Usług Społecznych w Adamówce

 

Podsumowując poprzedni tydzień przekonani jesteśmy, iż z całą zasadnością zasługuje on na miano kamienia milowego, gdyż to właśnie w tym okresie miały miejsce wydarzenia szczególnie ważne dla historii społeczności Gminy Adamówka…

W dniu 17 maja br. podjęto uchwałę w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce określającą, iż z dniem 1 lipca 2021 r. tworzy się poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Podjęto także uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Adamówka w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”.

Kolejno 19 maja br. odbyły się wyczekiwane konsultacje społeczne mające na celu:

 1. przedstawienia wspólnocie samorządowej wyników przeprowadzonej diagnozy  potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej oraz płynących z niej wniosków;
 2. włączenia mieszkańców Gminy Adamówka w procesy decyzyjne w zakresie wypracowana wizji rozwoju usług społecznych na terenie Gminy;
 3. zasięgania opinii, propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlających ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania w zakresie usług społecznych w przyszłości świadczonych przez nowoutworzone Centrum Usług Społecznych w Adamówce;
 4. aktywizacji środowisk lokalnych, wzrostu zaangażowania mieszkańców
  w działania na rzecz gminy, wzmacniania zaufania społecznego oraz inicjacji procesu samoorganizacji społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania jej problemów i zaspokajania potrzeb.

Konsultacjom społecznym poddano także projekty gminnych programów usług społecznych w zakresie:

 1. Wsparcia osób starszych wraz z ich reintegracją społeczno-zawodową (m.in. usługa gminnych klubów seniora wraz z działaniami towarzyszącymi) – aprobata 95%;
 2. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy (m.in.: kursy, szkolenia) – aprobata 94%;
 3. Ochrony i promocji zdrowia (np. zajęcia ruchowe, rehabilitacyjne) – aprobata 91%;
 4. Usług zdrowotnych i opiekuńczych wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in.: usługa asystenta osoby starszej/niepełnosprawnej, opieka wytchnienia, bransoletka/opaska życia) – 90%;
 5. Usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (min.: placówki wsparcia dziennego) – aprobata 87%.
 6. Opieka nad dziećmi do lat 3 (m.in.: usługa dziennego opiekuna) – aprobata 86%.

 

Udostępnij: