Podpisanie umowy na świadczenie usług społecznych w Gminie Adamówka w ramach realizacji projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

W dniu 30 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Centrum Usług Społecznych w Adamówce reprezentowane przez Pana Edwarda Jarmuziewicza – Wójta Gminy Adamówka, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, przy kontrasygnacie Pani Anny Połeć – Głównego Księgowego Centrum a Stowarzyszeniem „In Progres”, ul. Jarosławska 51 Widna Góra, 37-500 Jarosław, reprezentowanym przez: Pana Pawła Grabonia – Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Król – Członka Zarządu na Świadczenie usług społecznych w Gminie Adamówka w okresie od 30 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w ramach dwóch pakietów usług społecznych określonych w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka w ramach realizacji projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Udostępnij: