Zasiłki z pomocy społecznej są wyższe!

Od 1 stycznia 2022 r. – w związku z przyjęciem przez Rade Ministrów 14 lipca 2021 r. rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obowiązują wyższe kryteria.

Dzięki tym zmianom można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin z terenu gminy Adamówka. Dotyczy to
w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł (wzrost o  11%),
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o  14%).

Należy zaznaczyć, że nowe kryteria dochodowe wpływają także na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719 zł (wzrost o  11%),
 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
  • kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);
  • kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o  5%);
 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

Z zasiłku z pomocy społecznej mogą skorzystać osoby / rodziny z terenu gminy Adamówka przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w punktach 1-15:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Więcej informacji nt. możliwości uzyskania zasiłku z pomocy społecznej w Zespole ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Centrum Usług Społecznych w Adamówce – pokój nr 17 (I piętro budynku UG) oraz pod nr telefonu 16 622 90 01 wew. 217.

Udostępnij: