Jak uzyskać wsparcie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Jak uzyskać wsparcie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

<<  PRZELICZ SWÓJ DOCHÓD >>

Cel wieloletniego rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019–2023

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium:

  • 1 164,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 
  • 900,00 zł – dla osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej –
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań,
o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Centrum Usług Społecznych w Adamówce, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie wskazanej pomocy jest możliwe dzięki ustanowieniu wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 -2023 (Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023). Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Centrum Usług Społecznych w Adamówce udziela także wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium:

  • 1 164,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 
  • 900,00 zł – dla osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, oraz

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Gmina Adamówka organizuje dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy.

Udostępnij: