Kwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 – Istotne zmiany!

W związku z wzrostem od dnia 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej  również w zakresie kwalifikowania mieszkańców gminy Adamówka do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 obowiązuje wyższe kryterium dochodowe.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej – stanowiące 220 % kryterium dochodowego wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  1 707,20 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł.

Pomoc w ramach PO PŻ – Podprogram 2021 kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów  nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Osoby/rodziny kwalifikujące się do wskazanej pomocy proszone są o składanie stosownych oświadczeń, odbiór skierowań w tutejszym Centrum. Informujemy ponadto, iż w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość kwalifikowania się w sposób zdalny, w tym telefonicznie pod nr 16 622 90 01 wew. 217.

 

Do pobrania:

Udostępnij: