Wnioski na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 19 kwietnia 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą składać wnioski składać wnioski na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET:

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

II. W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz załącznik do wniosku.
 2. Udaj się do Centrum Usług Społecznych w Adamówce – pok. nr 3 – parter budynku i złóż wniosek.
 3. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 3. Oświadczenie RODO.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Platforma ePUAP: /GOPSAdamowka/SkrytkaESP
 2. Centrum usług Społecznych w Adamówce, Adamówka 97, 37-534 Adamówka – pokój nr 3 – parter budynku – tel. 16 622 90 01 wew.103.

Jednostka odpowiedzialna

Centrum Usług Społecznych w Adamówce

Termin odpowiedzi

 1. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w Centrum.
 2. Świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres, w którym już zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie) na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 1. Wnioski o wypłatę świadczenia w CUS można składać od 19 kwietnia 2022 r.
 2. Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (dzień agresji na Ukrainę). Data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r.,
  a ustawy to 12 marca 2022 r.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
Udostępnij: