Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością? Skorzystaj z usługi opieki wytchnieniowej

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w bieżącym roku będzie realizowało USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ.

Na realizację zadania Centrum Usług Społecznych w Adamówce otrzymało środki z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO w wysokości 245 063,00 zł; oraz na koszty związane z obsługą zadania w wysokości 4 901,26 zł.

Realizowana opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem realizowanego Programu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce Program realizować będzie w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach POBYTU DZIENNEGO:

 1. za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością – preferowana forma wsparcia lub
 2. w ośrodku wsparcia,
 3. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
 4. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.),
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa powyżej, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 6. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu , spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach POBYTU CAŁODOBOWEGO:

 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. w ośrodku wsparcia,
 4. w rodzinnym domu pomocy,
 5. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa powyżej, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. za uprzednią zgodą gminy, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – preferowana forma wsparcia.

LIMITY:

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku, wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 • 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limit, o którym mowa w pkt 1 i 2 dotyczy również:

1) członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością;

2) więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej dla członka rodziny (członków rodziny) lub opiekuna (opiekunów) sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia adekwatnej opieki, stosownie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością, kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę z niepełnosprawnością w wysokości do 50%.

Więcej informacji u Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych – pok. nr 2, parter budynku Urzędu Gminy, tel. 16 888 96 71.


Karta zgłoszenia do Programu:

Udostępnij: