Zdobądź wyższe kwalifikacje – zagwarantuj sobie lepsze jutro

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w związku ze współpracą z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając zaprasza osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz osoby odchodzące z rolnictwa do wzięcia udziału w wybranych przez siebie nieodpłatnych kursach kwalifikacyjnych.

O PROJEKCIE:

Projekt: Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro
Nr projektu: FEPK.07.04-IP.01-0015/23
Wartość Projektu wynosi: 858 107,25 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 772 296,52 zł
Okres realizacji Projektu: 01.01.2024 r. -30.06.2025 r.

ADRESACI

Grupą docelową są osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa. Wsparcie jest skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. Podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Efektem/ rezultatem projektu będzie objęcie wsparciem 130 pracowników, z których min. 104 uzyska kwalifikacje/kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 130 jego uczestników poprzez nabycie przez nich kwalifikacji/kompetencji zawodowych do 30.06.2025r. Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego wskazanego w programie regionalnym FEP 2021-2027 tj. „Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących…” poprzez zapewnienie uczestnikom doradztwa oraz szkoleń dopasowanych do potrzeb rynku pracy przez co poprawi się ich dostęp do zatrudnienia (podniesie się ich konkurencyjność na rynku pracy).

 

WAŻNE INFORMACJE:

Osoba pracująca – osoba:

 1. w wieku od 15 do 89 lat, która: wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne;
 2. posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracuje (ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie) lub c) produkująca towary rolne, których główna część przeznaczona jest na sprzedaż lub barter.

Za osoby pracujące uznaje się również:

 1. osoby prowadzące działalność na własny rachunek, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, działalności, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódź czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konferencjach, konwencjach lub seminariach);
 3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego;
 1. bezpłatnie pomagającego osobie prowadzącej działalność członka rodziny, który jest uznawany za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”;
 2. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo);
 3. studenci, którzy są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą;
 4. osoby skierowane do odbycia zatrudnienia subsydiowanego.

Osoba odchodząca z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęta obowiązkiem ubezpieczenia. Osoba odchodząca z rolnictwa nie może posiadać statusu osoby bezrobotnej

Osoba uboga pracująca – osoba pracująca:

 1. zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych, przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu lub
 2. której dochody podlegające opodatkowaniu w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Minimalne wynagrodzenie za pracę – wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) oraz wydawanym na podstawie tej ustawy rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Umowa krótkoterminowa – umowa będąca podstawą nawiązania stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Umowa cywilnoprawna – umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego np. umowa o dzieło, umowa zlecenie.


OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT Z KOORDYNATOREM INDYWIDUALNYCH PLANÓW USŁUG SPOŁECZNYCH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE – POK. NR 2 – TEL. 16 888 96 71.

Udostępnij: