Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością? Złóż wniosek na usługę opieki wytchnieniowej – Pobyt całodobowy

JESTEŚ OPIEKUNEM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ –
ZŁÓŻ WNIOSEK NA:

USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – POBYT CAŁODOBOWY
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Głównym celem świadczonej usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce usługę realizować będzie

  1. W miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – proponujemy CENTRUM REHABILITACJI I OPIEKI MEDYCZNEJ – DONUM CORDE

LIMITY:

  • 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limit, o którym mowa powyżej dotyczy również:

  1. członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością;
  2. więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Więcej informacji u Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych – pok. nr 2, parter budynku UG, tel. 16 888 96 71.


Dokumenty zgłoszeniowe:

  1. Wniosek kwalifikacyjny
  2. Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Udostępnij: