Informacja dot. przetwarzania danych osobowych wz. ze współpracą z Podkarpackim Bankiem Żywności

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce, Adamówka 26, 37-534 Adamówka.
2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce .
4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez GOPS w Adamówce i obejmuje:
• imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
• dochód osoby i rodziny;
• powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności, w tym czynności monitorująco-kontrolne.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez GOPS Adamówka działalności.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.
8. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
10. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnij: