Wprowadzenie do założeń projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” – Część 1

Informacje ogólne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce od 1 stycznia 2021 r. rozpocznie realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”. Projekt realizowany będzie w ramach konkursu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” nr POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020; Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, na podstawie zawartej 21 września 2020 r. umowy o dofinansowanie ww. Projektu.

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań  przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań  w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Adamówka dzięki powołaniu Centrum, które w sposób skoordynowany i spersonalizowany oferować będzie usługi społeczne adresowane do ogółu mieszkańców, adekwatnie do ich potrzeb.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, tj. zwiększenia dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia za pomocą usług, których mieszkańcy gminy potrzebują.

Integracja usług społecznych, rozproszonych obecnie w różnych podsystemach, umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie lokalnej infrastruktury usługowej i tym samym skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oferowanych w odpowiednio sprofilowanych pakietach usług, świadczonych przez różnych usługodawców i dostarczanych w zindywidualizowanej formule.

Obszary deficytowe, w ramach których CUS „Społeczna Adamówka” planuje świadczyć usługi społeczne:

 1. Wsparcie osób starszych wraz z ich reintegracją społeczno-zawodową;
 2. Usługi zdrowotne i opiekuńcze wspierające osoby z niepełnosprawnościami;
 3. Usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
 4. Opieka nad dziećmi do lat 3.


WSKAZANE OBSZARY ZOSTANĄ ZWERYFIKOWANE WYNIKAMI PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY.

10 głównych założeń dotyczących realizacji projektu:

 1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców i lokalnego potencjału usługowego;
 2. Wypracowanie Planu Wdrażania CUS
 3. Opracowanie, wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej Programów Usług Społecznych;
 4. Przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”;
 5. Objęcie wsparciem osób, które dotychczas nie korzystały z usług pomocy społecznej;
 6. Połączenie na zasadach synergii i komplementarności istniejących instrumentów wsparcia usługowego oraz nowo wypracowanych usług społecznych, odpowiadających na niezaspokojone potrzeby mieszkańców;
 7. Zapewnienie kompleksowego wsparcia w tzw. „jednym okienku” z uwzględnieniem komplementarności wsparcia udzielanego przez inne podmioty, w tym zapewnienie dostępności i adekwatność realizowanego wsparcia usługowego dla różnych grup odbiorców;
 8. Zapewnienie dla pracowników i współpracowników CUS ścieżki rozwoju zawodowego, niezbędnych szkoleń zawodowych i doradztwa wynikającego z planu wdrażania CUS;
 9. Realizacja Planu Wdrażania CUS oraz monitoring działań wdrażających oraz okresowa ocena jego skuteczności i efektywności, z uwzględnieniem wniosków z monitoringu;
 10. Aktualizacja Planu Wdrażania CUS oraz wypracowanie pakietu produktów powstałych w wyniku realizacji Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych

Wartość projektu:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 2 499 959,10 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć i 10/100) i w całości obejmuje dofinansowanie, z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 2 106 965,52 zł (słownie złotych: dwa miliony sto sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i 52/100 oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 392 993,58 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 58/100).

WKŁAD WŁASNY NIE JEST WYMAGANY, A POZIOM DOFINANSOWANIA WYNOSI 100% WARTOŚCI PROJEKTU.

Okres realizacji projektu:

01.01.2021 r.  – 31.07.2023 r.

Udostępnij: