Wprowadzenie do założeń projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” – Część 2 – Sposób realizacji projektu

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu:

 

Kamień milowy 1 – 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. (ok. 4-6 miesięcy):

 1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz potencjału usługowego w odniesieniu do realnych możliwości ich świadczenia;
 2. Przygotowanie projektu gminnego programu usług społecznych oraz planu jego wdrożenia i poddanie go konsultacjom społecznym;
 3. Wskazanie dostarczycieli usług i trybu ich pozyskania, przygotowanie i przeprowadzenie konkursów/przetargów na dostarczenie usług przez NGO/sektor prywatny;
 4. Opracowanie Programu Usług Społecznych wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej;
 5. Przekształcenie OPS w CUS, w ramach którego usługi społeczne będą dostępne nie tylko dla osób i rodzin ze środowisk dewaloryzowanych, ale także dla ogółu mieszkańców.

 

Kamień milowy 2 – 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r. (ok. 12 miesięcy):

 1. Realizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych i rozpoczęcie świadczenia usług społecznych z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym. Na etapie projektowania zaplanowano usługi w następujących obszarach:
 • Wsparcie osób starszych wraz z ich reintegracją społeczno-zawodową m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie Klubów Seniora wraz z poradnictwem specjalistycznych, usługami edukacyjnymi oraz szeroko rozumianym rozwojem zainteresowań;
 • Usługi zdrowotne i opiekuńcze wspierające osoby z niepełnosprawnościami – m.in. poprzez zapewnienie usługi Asystenta Osoby Starszej, Bransoletka/opaska życia;
 • Usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – min. poprzez tworzenie i prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz poradnictwo specjalistyczne w tym: psychologiczne, prawne, rodzinne;
 • Opieka nad dziećmi do lat 3 – usługa Dziennego Opiekuna.

ŚWIADCZONE USŁUGI BĘDĄ ODPOWIADAŁY NA ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW – WW. USŁUGI STANOWIĄ WYŁĄCZNIE PROPOZYCJĘ PROJEKTODAWCY, KTÓRA PODLEGA MODYFIKACJI

 1. Zatrudnienie kadry Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” odpowiadającej za animację, koordynację i jakość korzystania przez mieszkańców Gminy Adamówka z usług dostępnych w lokalnej sieci instytucjonalnej:
 • Dyrektor Centrum Usług Społecznych;
 • 2 Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych;
 • Organizator Usług Społecznych;
 • Organizator Społeczności Lokalnej.

(Plan schematu organizacyjnego CUS „Społeczna Adamówka” – pod opisami. Wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie planowanej do zatrudniania kadry przedstawione zostanie we Wprowadzeniu do założeń projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” – Część 3 – Kadra CUS oraz znajduje się
w Rozdziale 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznym)

 

Kamień milowy 3 – 01.07.2022 r. – 30.04.2023 r. (ok. 10 miesięcy):

 1. Kontynuacja realizacji usług społecznych oraz prowadzenie monitoringu procesów korzystania z usług, w razie potrzeby działania interwencyjne modyfikujące procesy świadczenia usług społecznych. Wskazane działania pozwolą na aktualizację Planu Wdrażania CUS.

 

Kamień milowy 4 – 01.05.2023 r. – 31.07.2023 r. (ok. 3 miesięcy):

Kontynuacja realizacji usług społecznych oraz przeprowadzenie przeglądu działań projektu, w oparciu o wyniki którego zostaną wypracowane wnioski z realizacji Planu Wdrażania CUS i przedłożony zostanie Radzie Programowej pakiet produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego.

 

Udostępnij: