Wprowadzenie do założeń projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” – Część 3 – ZATRUDNIENIE

I. Dyrektor Centrum

Dyrektorem centrum może być osoba, która:

1) ma wykształcenie wyższe;
2) ma co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach wykonujących usługi z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych;

(Art. 2 ust. 1. ww. ustawy: Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:
1) polityki prorodzinnej, 2) wspierania rodziny, 3) systemu pieczy zastępczej, 4) pomocy społecznej, 5) promocji i ochrony zdrowia, 6) wspierania osób niepełnosprawnych, 7) edukacji publicznej, 8) przeciwdziałania bezrobociu, 9) kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, 11) pobudzania aktywności obywatelskiej, 12) mieszkalnictwa, 13) ochrony środowiska, 14) reintegracji zawodowej i społecznej)

3) ukończyła specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego, lub ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji lub zarządzania w ochronie zdrowia;
4) ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych;
5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
6)  Dyrektor centrum może jednocześnie wykonywać zadania organizatora usług społecznych.

II. Zespół do spraw organizowania usług społecznych:

1. Organizator usług społecznych

Organizatorem usług społecznych może być osoba, która:

1) ma wykształcenie wyższe;
2) ma co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach wykonujących usługi z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych;
3) ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych;
4) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

2. Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych może być osoba, która:

1) spełnia wymogi przewidziane do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (wskazane wymogi znajdują się poniżej (opis wymagań na stanowisko pracownika socjalnego));
2) ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej;
3) odbyła szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
4) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

III. Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

1. Organizator Pomocy Społecznej

Organizatorem pomocy społecznej może być osoba, która:

1) spełnia wymogi, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

(Art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 2.68) Wymogi, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą osób kierujących placówkami rodzinnymi oraz centrami usług społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
3) Organizator pomocy społecznej kieruje zespołem do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Pracownik socjalny

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

(Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-socjalny – w zakładce: KWALIFIKACJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO.)

IV. Organizator społeczności lokalnej

Organizatorem społeczności lokalnej może być osoba, która:

1) ma wykształcenie wyższe;
2) ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia animacji lokalnej lub innych form pracy środowiskowej, w tym pracy ze społecznością lokalną;
3) uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna ze społecznością lokalną lub odbyła szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej;
4) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

 

Powołany przez Wójta Gminy Adamówka – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w czerwcu 2021 roku ogłosi nabory na następujące stanowiska pracy:

  1. Koordynator indywidualnych planów usług społecznych;
  2. Organizator społeczności lokalnej;
  3. Pracownik socjalny.
Udostępnij: