Wnioski na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach w roku szkolnym 2022/2023

Centrum Usług Społecznych w Adamówce informuje, iż wnioski na zapewnienie pomocy w formie posiłku dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – przyjmowane będą w zespole ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – pok. nr 17 – 1 pięto budynku UG, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji nt. wskazanej pomocy udzielą pracownicy socjalni Centrum bezpośrednio lub pod. nr telefonu 16 622 90 01 wew. 217.

Niezbędne informacje nt. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” poniżej:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium (tj.: 1 164,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900,00 zł – dla osoby w rodzinie), o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej):

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie wskazanej pomocy, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu GOPS Adamówka udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Gmina Adamówka organizuje dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy.

Udostępnij: