Złóż wniosek na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka

Centrum Usług Społecznych w Adamówce informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka na rok szkolny 2022/2023 można składać u PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZESPOŁU DS. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – POK. 17, w terminie:

  • od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r.
  • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie do dnia 15 października 2022 r.
  • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego 2023 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł dla osoby w rodzinie lub 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (tj. za m-c sierpień 2022 r.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na:

  1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  2. wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka;
  3. z urzędu.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2022 r.

Zachęcamy do składania wniosków.

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze  socjalnym;
  2. Wydatki kwalifikowane do stypendium 
Udostępnij: