„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. w Gminie Adamówka 

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w 2023 r. będzie realizować resortowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Centrum zaplanowało objecie wsparciem łącznie 20 osób, w tym 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieci w wieku do 16 r.ż. spełniających zapisy działu III Programu.


Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
  2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023.
Udostępnij: