Diagnoza potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej Gminy Adamówka

Diagnoza potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej Gminy Adamówka prowadzona w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 17 marca br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce odbyło się zdalne szkolenie ankieterów, którzy z identyfikatorem firmy BD Center Spółka z o. o. – realizującej  badania społeczne na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce od 29 marca br. z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, na terenie Gminy Adamówka rozpoczną przeprowadzanie sondażu ankietowego.

Sondaż ankietowy – to badanie o losowym i reprezentatywnym doborze uczestników dorosłych mieszkańców Gminy Adamówka (5% populacji). W związku z ilością osób zamieszkałych na terenie gminy – 4 213 osób na dzień 31.12.2020 r.; ludność w wieku produkcyjnym stanowi 71,08 % oraz 13,8 % w wieku poprodukcyjnym (prod. i poprod. 3 599)* – próba badawcza na poziomie 5% dorosłych mieszkańców gminy wyniesie 180 osób (zmienne niezależne: płeć, wiek, struktura rodziny).

Przeprowadzenie wskazanych badań jest niezbędne ze względu na cel projektu Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, którym jest zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Adamówka. Badania pozwolą nam wypracować Plan Wdrażania Centrum Usług Społecznych oraz opracować Programy Usług Społecznych odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy. Poprzez przeprowadzenie rzetelnych badań powstałe od 1 lipca br. Centrum Usług Społecznych, w sposób skoordynowany i spersonalizowany oferować będzie usługi społeczne adresowane do ogółu mieszkańców oraz adekwatnie do ich potrzeb.

W ramach prowadzonej przez firmę BD Center Sp. z o. o. diagnozy potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej zaplanowano także przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) przeprowadzonych przez moderatora w grupie celowo dobranych osób (6-12 osób), 3 wywiady: a) rodzice dzieci w wieku do 15 lat; b) osoby 60+; c) lokalni liderzy i przedstawiciele instytucji. Podczas warsztatów zaplanowano wypracowanie analizy  SWOT prezentującej mocne i słabe strony Gminy Adamówka w zakresie świadczonych usług dla wskazanych grup oraz jej szanse i zagrożenia. Planuje się także przeprowadzenie konsultacji diagnozy ze wspólnotą samorządową.

W związku z prowadzonymi badaniami – do osób wylosowanych w ramach losowego doboru próby kieruję prośbę o wyrażenie chęci udziału w prowadzonych badaniach. Proszę pomyśleć, że to właśnie Pan(i) został (-a) wylosowany (-a) do badań jako jeden(-a) z prawie 180 mieszkańców Gminy Adamówka i dlatego to właśnie Pana(-i), a nie kogokolwiek innego udział w badaniach zapewni ich wynikom rzetelność i wiarygodność.

Bardzo zależny nam na rozmowie z każdą wylosowaną osobą, bo od tej zgody zależy powodzenie całego tego przedsięwzięcia. Proszę potraktować te badania jako okazję do wyrażenia własnych poglądów. W związku z powyższym zwracam się do PAŃSTWA z uprzejmą prośbą o możliwość przeprowadzenia przez ankieterów z Panem(-ią) rozmów w ramach prowadzonych badań. Udział w wywiadzie, który potrwa ok. 30 min. jest dobrowolny, a wszelkie informacje uzyskane w jego trakcie: 1) będą traktowane jako poufne; 2) będą anonimowe; 3) nie będą udostępniane żadnej osobie postronnej spoza zespołu badawczego. Ponadto wyniki badań będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi, gdyż tylko takie mają wartość poznawczą. Zaznaczam ponadto, iż w rozmowie z ankieterem nie ma dobrych i złych odpowiedzi, wszystkie mają dla wyników badań duże znaczenie. Jednakże ponieważ bardzo ważne jest zachowanie komfortu rozmowy – proszę pamiętać, że jeżeli któreś z pytań okaże się PAŃSTWA zdaniem zbyt dociekliwe proszę o tym wspomnieć i zostanie zadane kolejne.

Drodzy Państwo, życząc owocnej współpracy w zakresie tworzenia nowych, lepszych działań na rzecz ogółu społeczności lokalnej, przypominam, iż partycypując w prowadzonej diagnozie potrzeb i potencjałów wspólnoty samorządowej – zapewniającej uczestnictwo i wpływ społeczności lokalnej w wypracowaniu Programów Usług Społecznych uwzględnimy opinie i pomysły poszczególnych grup mieszkańców, a wypracowane w ten sposób usługi będą odpowiedzią na NASZE potrzeby.

dr Malwina Misiąg
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce

Udostępnij: