Kwalifikacja do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2021

Kwalifikujemy do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2021

Informujemy, iż Centrum Usług Społecznych w Adamówce zostało zakwalifikowane do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] – Podprogram 2021.

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostanie objętych 800 osób z terenu Gminy Adamówka.

PO PŻ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ – Podprogram 2021 kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów (kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie) nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Osoby/rodziny kwalifikujące się do wskazanej pomocy proszone są o składanie stosownych oświadczeń, odbiór skierowań w tutejszym Centrum. Informujemy ponadto, iż w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość kwalifikowania się w sposób zdalny, w tym telefonicznie pod nr. 16 622 90 01 wew. 217.

 

Do pobrania:

Udostępnij: