CUS „Społeczna Adamówka”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce od 1 stycznia 2021 r. realizuje projekt pn.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, w ramach którego od  1 lipca 2021 r. utworzone  zostanie Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Projekt realizowany jest w ramach konkursu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” nr POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20, PO WER 2014-2020; Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Realizacja  projektu  przewidziana jest do 31 lipca 2023 r., a jego wartość wynosi 2 499 595,10 zł. Pozyskane dofinansowanie cieszy tym bardziej, że nie wymaga ono wkładu własnego z budżetu gminy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Adamówka dzięki powołaniu Centrum, które w sposób skoordynowany i spersonalizowany oferować będzie usługi społeczne adresowane do ogółu mieszkańców, adekwatnie do ich potrzeb. Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, tj. zwiększenia dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia za pomocą usług, których mieszkańcy gminy potrzebują. Integracja usług społecznych, rozproszonych obecnie w różnych podsystemach, umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie lokalnej infrastruktury usługowej i tym samym skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oferowanych w odpowiednio sprofilowanych pakietach usług, świadczonych przez różnych usługodawców i dostarczanych w zindywidualizowanej formule.

Realizacja projektu, zgodnie z wymogami konkursu, zakłada:

Oferta usług CUS będzie zależała od wyników diagnozy, stanowiącej podstawę do opracowania adekwatnego do potrzeb mieszkańców programu usług społ. i określenia przewidywanej liczby osób objętej programem, jak również warunków i trybu kwalifikowania os. zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych w ramach CUS.

Zogniskowane Wywiady Grupowe w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

Zogniskowane Wywiady Grupowe w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Otwórz
Skip to content